logo MPWiK

Laboratorium

Jakość

Laboratorium

Zapewniamy Klientom wysoką jakość badań potwierdzoną:

  • posiadaniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 : „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” + Ap1:2007 oraz uzyskaniem w roku 2010 certyfikatu akredytacji nr AB 1214 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
  • posiadaniem  Decyzji   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, wydanej w dniu 26.02.2018r.dot. zatwierdzenia Laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium gwarantuje:

  • wysoką jakość wyrobów i usług zgodną z wymogami prawnymi
  • spełnienie oczekiwań Klientów
  • troskę o klienta poprzez terminowe wywiązywanie się z umów
  • kompetencje personelu wykonującego badania
  • wiarygodność i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem
  • zapewnienie Klientom ochrony poufności informacji i praw własności oraz prawo do wniesienia skarg
  • dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska
  • bezstronność i niezależność  od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony Klienta i innych stron

Stosowanie ww. normy międzynarodowej ułatwia współpracę między laboratoriami i innymi organizacjami, wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz harmonizuje normy i procedury. Laboratorium, posiadając akredytowany system zarządzania zgodny z ww. normą gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących kompetencji do przeprowadzania badań łącznie z pobieraniem próbek.

a p j .