logo MPWiK

Interesariusze

O Nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Spółka z o.o. działa na rynku, jako niezależny podmiot od 1992 roku. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także działalność inwestycyjna i rozwojowa.

Poza działalnością podstawową MPWiK Sp. z o. o. realizuje zadania, takie jak:

  • badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne, badania parazytologiczne,
  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej,
  • czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych,
  • edukacja ekologiczna,
  • inwestycje w energetykę odnawialną.

Od 2006 roku Spółka jest odpowiedzialna za wdrażanie programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji leszczyńskiej, którą tworzą: Miasto Leszno, Gmina Lipno i Gmina Święciechowa.

Misja:

Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko

a p j .