logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

Preferencyjna pożyczka

Na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo” Spółka pozyskała środki z preferencyjnej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA.

Program ten wdrażany był w ramach Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W grudniu 2013r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki do kwoty 7.348.204,10 zł na sfinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych. W związku z niewystąpieniem pomocy publicznej Przedsiębiorstwo skorzystało z bardzo niskiej stopy oprocentowania pożyczki, które aktualnie wynosi 1%. Łączna wartość kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniosła ponad 10 mln zł, z czego ok. 73% sfinansowano ze środków z pożyczki JESSICA.

Cel projektu

Celem projektu była kompleksowa rewitalizacja terenów ujęcia wody w Zaborowie nastawiona na efekt synergii polegający na dopełnieniu typowo technicznej (produkcyjnej) roli terenu w nowe funkcje przyjazne społeczeństwu,  generujące ożywienie i uatrakcyjnienie tej części miasta.

Realizacja

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na stworzenie obszaru stanowiącego nową, ciekawą przestrzeń miejską, umożliwiającą realizację celów przedsiębiorstwa oraz zadań społecznych, nastawionych na edukację i aktywizację mieszkańców miasta. W ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo dokonano kompleksowej rewitalizacji terenu ujęcia wody w Zaborowie. Gruntownie przebudowany został budynek dawnej chlorowni zaadaptowany na nowoczesną salkę edukacji ekologicznej. Wokół budynku powstał utwardzony taras wraz z rotundą z siatki cięto-ciągnionej, która nawiązuje do nieistniejącego już dawnego budynku filtrów. Kompleksowej modernizacji uległ także istniejący budynek filtrów i pompowni. Prace budowlane obejmowały m.in.:

  • renowację elewacji z odsłonięciem pierwotnej, historycznej cegły,
  • wymianę pokrycia dachu,
  • przebudowę pomieszczenia pomp i chlorowni,
  • wykonanie na części budynku elewacji z blachy tytanowo-cynkowej,
  • przebudowę zaplecza sanitarnego i socjalnego,
  • wymianę instalacji elektrycznych, sanitarnych,
  • wykonanie zewnętrznych przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowanie wewnętrznej sieci i przyłączy wodociągowych do budynków, przebudowanie wewnętrznych sieci i przyłączy sanitarnych do budynków, przebudowanie wewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków.

Ponadto całkowitej wymianie uległ cały układ technologiczny uzdatniania wody. Modernizacji podległy także studnie głębinowe oraz zewnętrzne rurociągi technologiczne. Stacja zaopatrzona została w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą zdalny nadzór nad procesem produkcji wody. Przebudowie i renowacji uległy też wewnętrzne drogi dojazdowe, ogrodzenia, oświetlenie, bramy wjazdowe i tereny zielone, głównie na potrzeby nowych funkcji społecznych. Prace budowlano-montażowe zostały zrealizowane w okresie 09.08.2013r. - 07.11.2014r.

 JESSICA

*JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Zmodernizowana SUW Zaborowo - zdjęcia

a p j .