logo MPWiK

Interesariusze

Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

Patryk Tomczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Hinc - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jan Badowski - Członek Rady Nadzorczej

Monika Skrzypczak - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Tylicki - Członek Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza składa się z: od trzech (3) do sześciu (6) członków.

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej.

Zasady organizacji i przebiegu wyborów członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników ustala Zarząd w drodze uchwały.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki.

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  • coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
  • badanie sprawozdań Zarządu,
  • składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  • wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości,
  • zawieszenie z ważnych powodów członka Zarządu w czynnościach,
  • reprezentowanie interesów Spółki w sporach między Zarządem a Spółką,
  • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  • ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, poza Prezesem Zarządu Spółki uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  • uchwalanie Regulaminu Zarządu w przypadku wskazanym w § 9 ust 6 ,
  • wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta celem zbadania bilansu Spółki.

a p j .