logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

System wspierania przedsięwzięć ekologicznych

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są funduszami celowymi, posiadającymi osobowość prawną, powołanymi w 1993 roku na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Obecnie ich działalność określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Szesnaście WFOŚiGW wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą system wspierania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Realizowane przedsięwzięcia

Przy wykorzystaniu pożyczek udzielonych przez Fundusz, wodociągi leszczyńskie realizują budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Od 2005 roku pozyskaliśmy ponad 14,51 mln zł dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2018 Spółka zaciągnęła kolejne 2  pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tuwima, Brzechwy, Krasickiego w Święciechowie,
 • Budowa czasowego miejsca magazynowania osadów na Oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

W dniu 01.03.2021 Spółka podpisała umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na zrealizowane zadania:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej; wartość robót 95.245,57 zł, dofinansowanie 95.000 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie; wartość przedsięwzięcia 62.367,42 zł, w tym sieć kanalizacyjna 43.041,51 zł; dofinansowanie w wysokości 43.000 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w Lesznie; wartość przedsięwzięcia 71.771,19 zł; w tym sieć kanalizacyjna 31.272,77 zł; dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

Ponadto w 2021 roku Spółka uzyskała promesę na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu następujących przedsięwzięć:

 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice ul. Lotnicza 50 o projektowanej mocy 489,39 kWp. Kwota dofinansowania 1.650.000 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr. ewid. 16/2 w rejonie ul. Bojanowskiego w Lesznie. Kwota dofinansowania 50.000 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Wilkowicach. Kwota dofinansowania 238.000 zł.

Edukacja ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera również działania Spółki z zakresu edukacji ekologicznej. 

 

👉W 2017 roku uzyskaliśmy dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego pn.: Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Leszczyńskiej pn.: "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę".

Konkurs dla szkół został ogłoszony 22 marca 2017 roku podczas Światowego Dnia Wody. Aby wziąć udział w konkursie szkoły miały za zadanie przygotować dwie prace: film przyrodniczy oraz plakat z hasłem promującym picie wody kranowej. W dniu 5 czerwca 2017 roku, podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, ogłoszone zostały wyniku konkursu. Wpłynęło łącznie jedenaście zgłoszeń. Jury konkursu oceniało m.in. kreatywność i merytorykę przesłanych prac. Każda szkoła mogła zdobyć maksymalnie 17 punktów (12 za film i 5 za plakat). 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu poidełka wody pitnej, stanowiące nagrody dla zwycięzców, wygrało pięć szkół z Leszna oraz jedna szkoła z Gminy Lipno. Poniżej lista laureatów z informacją o uzyskanej punktacji:

 • Gimnazjum nr 9 w Lesznie – 16 pkt.
 • Gimnazjum nr 8 w Lesznie – 15 pkt.
 • Zespół Szkół nr 2 w Lesznie – 15 pkt.
 • III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 14 pkt.
 • Szkoła Podstawowa w Goniembicach – 15 pkt.
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie – 12 pkt.

Uroczyste podsumowanie projektu zorganizowane zostało we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 9 w Lesznie oraz Szkołą Podstawową im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach w dniu 15 września 2017 roku.

Celem projektu pn.: Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Leszczyńskiej pn.: "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę" było propagowanie postawy proekologicznej wśród uczniów, kształtowanie świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i dbałości o zasoby wodne w regionie, promowanie wiedzy o wodzie, uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, zachęcenie do proekologicznych zachowań poprzez picie wody kranowej i korzystanie z wielorazowych pojemników do picia. 

 

👉 W 2021 roku Spółka uzyskała promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia: Budowa I etapu ścieżki edukacyjnej pn.: ”Edukacja o wodzie i ochronie środowiska” przy ul. Lipowej w Lesznie”. Zaplanowana pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie ogółem do 80 000,00 zł oraz w formie pożyczki do 20.090,00 zł.

a p j .