logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2014-2020 wspiera zintegrowany rozwój terytorialny i współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego. Partnerzy z krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego współpracują w ponadnarodowych projektach dotyczących wspólnych kluczowych wyzwań i możliwości.

Best kooste vaaka 4c

Projekt BEST

Projekt BEST (Lepsza wydajność oczyszczania ścieków) dedykowany jest rozwiązywaniu  problemów eutrofizacji i zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi dla Morza Bałtyckiego poprzez organizowane przedsięwzięcia i inwestycje pilotażowe, szkolenia i transfer najlepszych praktyk. Celem projektu jest lepsza kontrola zrzutów ścieków przemysłowych poprzez wspólne rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy władzami miejskimi, zakładami wodociągowymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi , jak również ograniczanie ładunku substancji odżywczych i substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego.

Ponadto projekt promuje wymianę dobrych praktyk. Stale podkreslane jest znaczenie współpracy ponadnarodowej i wspieranie oczyszczalni ścieków (WWTP) w regionie Morza Bałtyckiego w celu dalszej poprawy ich wydajności i osiągnięcia standardów HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) w oczyszczonych ściekach (0,5 mg P / l) .

Działania pilotażowe i inwestycje realizowane w ramach projektu będą miały zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków w celu rozwiązywania podobnych problemów,  co przyniesie korzyści całemu regionowi Morza Bałtyckiego.

Projekt BEST otrzymał dofinansowanie z programu  Interreg Baltic Sea Region w maju 2017 r.

Projekt BEST został również nominowany  jako  przewodni strategii UE dla regionu PA Nutri w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje 16 organizacji partnerskich oraz 30 partnerów stowarzyszonych (Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja Szwecja) reprezentujących oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne, instytucje badawcze, organizacje eksperckie oraz organizacje pozarządowe. Partnerem wiodącym jest Miasto Helsinki.

 

Całkowity budżet projektu wynosi 3,592,237.82 Euro

(ERDF 3,284,027.21 Euro)

Czas trwania projektu X 2017 – VI 2020.

 

 

 

Udział MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie, eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oczyszcza ścieki i osady ściekowe z kilku różnych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w regionie. Istnieje również potencjał do dalszego rozwoju istniejących branż. Tak więc, aby dowiedzieć się o optymalnym zarządzaniu ściekami przemysłowymi i osadami, a także poznać zdolności oczyszczalni ścieków, aby w przyszłości przyjmować coraz większe ilości ładunku przemysłowego, MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie zbada źródła i wpływ ścieków przemysłowych  na proces utylizacji osadów ściekowych oraz produkcję energii z biogazu pozyskiwanego z fermentacji osadów.

We współpracy z partnerami projektu, MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie oceni potencjalne korzyści  płynące z przyjmowania ścieków z przemysłu przetwórstwa mięsnego, a także zagrożenia spowodowane ściekami przemysłowymi z magazynów i rosnących stref przemysłowych zawierających metale ciężkie i inne szkodliwe substancje z punktu widzenia osadów wykorzystanych do produkcji energii.

Zadanie obejmuje sporządzenie wykazu podmiotów przemysłowych o ściekach z dużym potencjałem energetycznym, wykonanie opracowania (w tym analiza finansowo-prawna) wykorzystania osadów na oczyszczalni ścieków oraz wytyczne operacyjne dotyczące przyszłego współkorzystania z osadów przemysłowych i komunalnych. Ponadto w ramach zadania planowany jest zakup i dostawa instalacji fermentacyjnej na skalę pilotażową w celu przetestowania i określenia optymalnych ilości i jakości osadów z różnych źródeł, które można uwzględnić w procesie utylizacji osadów do produkcji energii. Ponadto zbadany zostanie wpływ ścieków przemysłowych na stabilność procesu oczyszczania.

Celem projektu jest optymalizacja procesu produkcji energii poprzez ocenę wpływu przyjmowania różnego rodzaju ścieków przemysłowych. W sumie osiem lokalnych firm przemysłowych, w tym przetwórstwa mięsnego, odprowadzających ścieki do oczyszczalni Henrykowo będzie zaangażowanych w realizację projektu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie określi maksymalną ilość i preferowany rodzaj przyjmowanych ścieków przemysłowych, oszacuje ich potencjał energetyczny i opracuje wytyczne dla zwiększenia produkcji energii na oczyszczalni Henrykowo.

Budżet projektu realizowanego przez MPWiK wynosi 105 988,00 Euro. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 90.089,00 €

Czas trwania projektu X 2017 – VI 2020.

a p j .